Uudiskirja tellija ja/või toote ostja (edaspidi Klient) on teadlik ja nõustub sellega, et MTÜ Draakon ja Delfiin (edaspidi Teenindaja) omab õigust teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja teenuste osutamisega seotud lepingute tingimustest tulenevale. Teenindaja garanteerib andmete kasutamise vaid teenuste tarbeks ning tagab konfidentsiaalsuse.

Andmeid, mida Teenindaja on füüsilisest isikust kliendilt saanud või küsinud või infot, mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil teeninduse käigus (edaspidi Isikuandmed), on Teenindajal õigus töödelda eesmärkidel ja mahus, millega Kasutaja on nõus ja milleks ta annab Teenindajale õiguse.

Kliendil on õigus oma Isikuandmete töötlemise ja nende omamise nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Teenindaja kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Teenindaja kasutab Isikuandmeid uudiskirja saatmiseks ja sellega kaasnevate teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

Teenindaja ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid. Teenindajal on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neile ligipääs vaid Teenindaja poolt selleks valitud administraatoritele või teistele teenuste arendamisel ja haldamisel koostööd tegevatele isikutele, eesmärgiga tagada teenuste ja tegevuste kvaliteet, kättesaadavus ja võimalikud parendused.

Teenindajal on õigus edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jt). Teenindajal või võlgade sissenõudmisega tegeleval isikul on õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.